Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom SANITINO je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (ďalej len „SANITINO“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.sanitino.sk“ (ďalej len „e-shop“).  SANITINO, ako prevádzkovateľ osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom - osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom - osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Užívateľ infolinky – osoba, ktorá uskutočnila telefónny hovor s infolinkou prevádzkovanou SANITINO na tel. čísle: +421 233 056 363.

Zákazníkom – užívateľ infolinky, registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u SANITINO.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov, užívateľov infolinky a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „dotknuté osoby“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018, a súvisiacimi predpismi.

 

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

SANITINO spracováva osobné údaje dotknutých osôb, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím dotknutých osôb, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

Plnenie kúpnej zmluvy

SANITINO spracováva po dobu trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohoto dôvodu SANITINO vyžaduje v objednávkovom formulári na e-shope a ďalej spracováva nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresu bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu. Vyššie uvedené osobné údaje SANITINO získava vedľa objednávkového formulára na e-shope aj prostredníctvom telefónnych hovorov cez zákaznícku linku. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom SANITINO, a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru.

Plnenie právnych povinností SANITINO

SANITINO spracováva osobné údaje zákazníkov taktiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na SANITINO vzťahujú. Z tohoto dôvodu SANITINO spracováva meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla, doručovaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zmluvným partnerom z tohoto dôvodu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, napr. štátnym orgánom, ak vyplýva z právnych predpisov SANITINO povinnosť osobné údaje poskytnúť.

Oprávnené záujmy SANITINO

V záujme zachovania komfortu zákazníkov SANITINO spracováva osobné údaje taktiež v záujme zachovania registrácie existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom SANITINO. Na základe tohoto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa,
e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohoto dôvodu využité aj pre účely priameho elektronického marketingu či k zaslaniu príležitostnej reklamy napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov.

Za účelom prevádzky a úprav e-shopu SANITINO môžu byť osobné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov spracovávane tiež spracovateľmi ako subjektmi odlišnými od osoby správcu (napr. osobami zaisťujúcimi IT podporu, a pod.). SANITINO oznámi na požiadanie totožnosť spracovateľov, ktorým boli osobné údaje odovzdané. 

Pre účely marketingu a skvalitnenia služieb e-shopu sú osobné údaje zákazníkov poskytované taktiež porovnávacím portálom:
Heureka (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu:
https://blog.heureka.sk/2018/04/11/heureka-a-gdpr/
Najnakup (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu, www.najnakup.sk)
Magazín s nábytkom FAVI (
www.favi.sk)
Dotknutá osoba je oprávnená poskytnutiu svojich osobných údajov zamedziť zaškrtnutím „opt-out“ políčka v rámci objednávky.

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu, budú spracovávané taktiež za účelom vymáhania prípadných nárokov a ďalších oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje zákazníka budú takto spracovávané po dobu 5-tich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy so zákazníkom.   

Udelený súhlas

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV v rámci procesu objednávky či registrácie udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného v objednávkovom či registračnom formulári spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Udelenie súhlasu podľa tohoto odstavca nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

Dotknutá osoba vyplnením svojej e-mailovej adresy v sekcii ZOSTAŇTE S NAMI V SPOJENÍ udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracováva SANITINO e-mailovú adresu dotknutej osoby.

Užívateľ infolinky je po zahájení telefónneho hovoru operátorom poučený o tom, že hovor je monitorovaný a jeho pokračovaním užívateľ infolinky vyslovuje konkludentný súhlas s jeho nahrávaním za účelom skvalitňovania služieb a so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného vyslovením v rámci telefónneho hovoru s užívateľom infolinky spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a záznamy telefónnych hovorov. Udelenie súhlasu podľa tohto odseku nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade, že užívateľ infolinky nesúhlasí s nahrávaním telefónneho hovoru, popr. so spracovaním osobných údajov vo vyššie zmienenom rozsahu, je oprávnený telefónny hovor po poučení ukončiť, bez toho aby jeho osobné údaje boli spracované.

 

Cookies

SANITINO spracováva niektoré cookies dotknutých osôb z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov SANITINO. Na základe tohoto dôvodu spracováva SANITINO cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Ide o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

SANITINO môže spracovávať aj ďalšie (rozšírené) cookies napr. pre účely cielenej reklamy a marketingu, analytické a štatistické účely, napr. s využitím služieb:

Google Analytics (monitorovanie návštevnosti), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby viď: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, nájdete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,
Google Adwords (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: 
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam Sklik (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),
Yottly (newslettery, správa reklám, online reklama a remarketing),
Facebook Ads (online reklama a remarketing), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu:
https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/business/gdpr 
Criteo (dynamický re-marketing, online reklama a remarketing),
HotJar (sleduje využívanie služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chovanie užívateľov, nástroj Hotjar môže byť používaný aj pre interakciu s užívateľmi formou dotazníku), viac k ochrane súkromia v rámci tohoto nástroja nájdete tu:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations
AdForm (behaviorálna reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby nájdete tu: http://site.adform.com/privacy-policy/en/ 

Svoj súhlas či nesúhlas s využitím rozšírených cookies môže dotknutá osoba vyjadriť nastavením svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com 

Viac informácií k tejto problematike nájdete taktiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/  

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojím osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovanie. Dotknutá osoba môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Dotknutá osoba môže vzniesť  námietku, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovanie osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané poverencom pre ochranu osobných údajov telefonicky na tel. č. +421 233 056 363 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa sa môže zákazník obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov menovaného prevádzkovateľom na tel. č. +421 233 056 363 alebo e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
SANITINO s.r.o.

hore