Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom spoločnosti SANITINO je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto poskytuje nasledujúce informácie.

Spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom na adrese: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČO: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové pod sp. zn. C 25189 (ďalej len „SANITINO“), prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.sanitino.sk (ďalej aj „e-shop“).  SANITINO ako prevádzkovateľ osobných údajov vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých zákazníkov a iných dotknutých osôb, a zaručuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracúva.

Na účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

 • Registrovaným používateľom – osoba, ktorá má na e-shope založený používateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u spoločnosti SANITINO, alebo nie.
 • Neregistrovaným používateľom – osoba, ktorá navštívila e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup od spoločnosti SANITINO, alebo nie.
 • Používateľom infolinky – osoba, ktorá uskutočnila telefonický hovor s infolinkou prevádzkovanou spoločnosťou SANITINO na tel. čísle: +421 233 056 363.
 • Zákazníkom – registrovaný alebo neregistrovaný používateľ, ktorý uskutočnil nákup od spoločnosti SANITINO.
 • Používateľom – spoločne Registrovaní používatelia, Neregistrovaní používatelia, Používatelia infolinky a Zákazníci.

Spracovanie osobných údajov Používateľov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „GDPR) a v súlade s ďalšími súvisiacimi predpismi.

 

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje Používateľov len na účely uvedené nižšie. Používatelia nie sú povinní spoločnosti SANITINO svoje osobné údaje poskytnúť. V niektorých prípadoch to však môže byť nevyhnutné na využitie ponuky tovaru a služieb v e-shope. Osobné údaje sa môžu z hľadiska rozsahu a účelov opísaných nižšie spracúvať manuálne aj automatizovane.

 1. Plnenie kúpnej zmluvy

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na účel prevádzkovania svojich podnikateľských aktivít a na účel umožnenia poskytovania služieb, ktoré ponúka v e-shope.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO môže na tento účel spracúvať nasledujúce osobné údaje Používateľov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresu bydliska alebo sídlo, e-mailovú adresu, kontaktnú adresu, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, prípadne akékoľvek ďalšie údaje, ktoré Používateľ na tento účel dobrovoľne poskytol, napr. telefónne číslo.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje Používateľov na základe vzájomnej zmluvy, požiadavky Používateľa a svojho oprávneného záujmu na splnení vzájomnej zmluvy. Akékoľvek ďalšie spracovanie osobných údajov, ktoré Používateľ poskytol dobrovoľne, prebieha na základe oprávneného záujmu spoločnosti SANITINO s cieľom zjednodušiť, zrýchliť a skvalitniť procesy, ktoré sú súčasťou služby Používateľovi.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na tento účel počas trvania zmluvy a ďalej 5 rokov.

 1. Vedenie používateľského účtu

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na účel poskytovania očakávaných funkcií e-shopu Registrovaným používateľom, a to najmä s cieľom zjednodušiť ich budúci objednávkový proces.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO môže na tento účel spracúvať nasledujúce osobné údaje Používateľov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresu bydliska alebo sídlo, e-mailovú adresu, kontaktnú adresu, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, prípadne akékoľvek ďalšie údaje, ktoré Používateľ na tento účel dobrovoľne poskytol, napr. telefónne číslo.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje Používateľov na základe vzájomnej zmluvy a na základe oprávneného záujmu s cieľom zjednodušiť, zrýchliť a skvalitniť procesy, ktoré sú súčasťou služby Používateľovi.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť SANITINO osobné údaje na tento účel spracúva 5 rokov od registrácie a v prípade, že Registrovaný používateľ cez svoj používateľský účet nakúpil, 5 rokov od posledného nákupu.

 1. Vybavovanie požiadaviek a dopytov

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na účel prevádzkovania funkčného komunikačného systému, ktorý umožňuje potrebný kontakt s Používateľmi.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO môže na tento účel spracúvať také osobné údaje Používateľov, ktoré Používatelia poskytnú v rámci svojho dopytu alebo svojej požiadavky, typicky meno, priezvisko, e-mailovú adresu a pod.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje Používateľov na základe svojho oprávneného záujmu na riešení požiadaviek Používateľov s cieľom prevádzkovať funkčný e-shop.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia vybavovania požiadavky a ďalej 5 rokov.

 1. Zlepšovanie zákazníckeho servisu

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva nahrávky hovorov na telefonickú infolinku s cieľom poskytnúť najvyšší štandard zákazníckeho servisu a zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Spoločnosť SANITINO využíva tieto nahrávky na vyhodnotenie kvality zákazníckeho servisu na účel jeho zlepšovania a súčasne môže tieto nahrávky využiť na tvorbu databázy najčastejších problémov a požiadaviek zákazníkov a poskytnúť zákazníkovi potrebné informácie vopred v e-shope.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO na tento účel spracúva nahrávky hovorov Používateľov infolinky.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje Používateľov infolinky na základe ich súhlasu. Používateľ infolinky je vždy vopred informovaný zo strany spoločnosti SANITINO o tom, že sa hovor môže nahrávať, a bez jeho súhlasu sa hovor nebude nahrávať.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na tento účel 5 rokov.

 1. Plnenie právnych povinností

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje aj preto, že jej to v niektorých prípadoch nakazujú zákony, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO na tento účel spracúva také údaje, ktorých spracovanie mu zákon v konkrétnych prípadoch ukladá. Môže ísť napríklad o povinnosti spojené s účtovníctvom, v takom prípade môže spoločnosť SANITINO spracúvať napríklad meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, fakturačnú adresu, kontaktnú adresu, IČO, DIČ a pod.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na účel plnenia právnych povinností, ktoré mu zákon ukladá.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť SANITINO osobné údaje na tento účel spracúva počas obdobia, ktoré mu právne predpisy v konkrétnom prípade predpisujú.

 1. Posielanie obchodných oznámení

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na účel informovania Používateľov o svojich produktoch a súvisiacich službách.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO na tento účel spracúva meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Právny základ spracovania:

V prípade, že je Používateľ Zákazníkom, mu spoločnosť SANITINO môže na základe svojho oprávneného záujmu poslať newsletter. Ak Zákazník nemá o newsletter záujem, má možnosť sa z jeho odberu odhlásiť v každom jednotlivom newsletteri alebo ešte pred prijatím prvého newslettera v e-maile potvrdzujúcom objednávku v e-shope.

Spoločnosť SANITINO môže newsletter posielať aj Používateľom, ktorí sa na odber newslettera prihlásili, a to na základe ich súhlasu. Používateľ, ktorý dal na posielanie newslettera súhlas, sa môže z odberu newslettera odhlásiť prostredníctvom odkazu v každom jednotlivom newsletteri.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na tento účel 5 rokov od udelenia súhlasu.

 1. Ochrana oprávneného záujmu

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na účel prípadného vymáhania svojich práv alebo obrany v prípade sporu.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť SANITINO môže v takom prípade spracúvať osobné údaje Používateľov, ktoré sa vzťahujú na individuálny prípad, napríklad meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ alebo údaje o objednávke.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, a to ako svojho, tak aj svojich Používateľov.

Obdobie spracovania:

Osobné údaje na tento účel SANITINO spracúva 5 rokov od začatia spracúvania osobných údajov, ak dlhší čas spracovania nestanovuje v konkrétnom prípade právny predpis.

 1. Spracovanie prístupových údajov pri návšteve e-shopu

Účel spracovania osobných údajov:

Súbory serverových záznamov sa vytvárajú a ukladajú na účel udržiavania technologického zabezpečenia.

Kategórie spracúvaných údajov:

Pri prístupe do e-shopu sa určité prístupové údaje automaticky spracúvajú ako tzv. server logy. Konkrétne ide o spracovanie týchto dát: (i) názov navštívenej webovej stránky; (ii) verzia/typ použitého prehliadača; (iii) operačný systém Používateľa; (iv) predchádzajúca navštívená webová stránka (odkazujúca URL); (v) čas serverovej požiadavky; (vi) objem prenesených dát; (vii) host name pristupujúceho počítača (IP adresa). Tieto informácie neumožňujú spoločnosti SANITINO osobne identifikovať Používateľa, IP adresa sa však považuje za osobný údaj.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť SANITINO spracúva osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu na vytvorenie a udržiavanie technologického zabezpečenia.

Obdobie spracovania:

Dáta obsiahnuté v súboroch serverových záznamov SANITINO spracúva po obdobie 5 let.

 

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sa môžu poskytovať orgánom verejnej moci alebo zmluvným partnerom spoločnosti SANITINO.

 1. Orgány verejnej moci

Orgánom verejnej moci poskytuje SANITINO osobné údaje len na základe pokynov dotknutých osôb a ďalej v prípadoch, kde to stanovuje zákon, alebo z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spoločnosti SANITINO alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

 1. Zmluvní partneri

Spoločnosť SANITINO môže osobné údaje poskytnúť aj zmluvným partnerom, ak je to vhodné a primerané voči účelu ich spracovania.

Poskytovatelia služieb spojených s komunikáciou so zákazníkmi

O osobné údaje sa spoločnosť SANITINO delí s niektorými partnermi, ktorí spoločnosti SANITINO pomáhajú zaisťovať komunikáciu so zákazníkmi, napr. zariadiť rozosielanie newsletterov alebo prevádzkovať infolinku. Medzi zdieľané údaje môže patriť meno a priezvisko, e-mail, obchodné meno, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa alebo údaje o objednávke.

Targito.com s.r.o.
Jungmannovo náměstí 753/18
110 00 Praha 1
IČO: 28445937
DIČ: CZ28445937

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Prepravcovia

Osobné údaje zdieľa spoločnosť SANITINO s prepravcami tak, aby mohli byť riadne doručené všetky objednávky. Medzi zdieľané údaje môže patriť meno a priezvisko, e-mail, obchodné meno, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa alebo údaje o objednávke.

Slovak Parcel Service, s. r. o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
Opravářská 944/2
102 00 Praha 10–Hostivař
IČO: 28202376
DIČ: CZ28202376

Poskytovatelia platobných služieb

Osobné údaje zdieľa spoločnosť SANITINO s poskytovateľmi platobných služieb na účel realizácie platieb. Medzi zdieľané údaje môže patriť meno a priezvisko, e-mail, obchodné meno, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo platobnej karty alebo číslo účtu. 

PayPal Holdings, Inc.
2211 N 1st St
SAN JOSE, CA
95131-2021
USA
+1.408.9671000

GoPay s.r.o.
Planá 67
370 01 Planá
IČO: 26046768
DIČ: CZ26046768

Poskytovatelia technických služieb spojených s e-shopom

Osobné údaje zdieľa spoločnosť SANITINO aj s poskytovateľmi technických služieb spojených s e-shopom. Medzi zdieľané údaje môže patriť meno a priezvisko, e-mail, obchodné meno, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, údaje o nakúpených produktoch, IP adresa alebo číslo účtu.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Ďalší zmluvní partneri

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

Vaše osobné údaje môžeme občas poskytnúť aj iným zmluvným partnerom, ak je to vhodné a primerané voči účelu ich spracovania.

 

Cookies

Spoločnosť SANITINO môže osobné údaje spracúvať aj v rámci cookies, viac informácií v Zásadách použitia cookies.

Práva Používateľov

Právo na prístup k osobným údajom

Používatelia majú právo dostať informáciu a potvrdenie o tom, či ich osobné údaje spracúva prevádzkovateľ SANITINO, a ak áno, majú tiež právo na prístup k nim. Ak majú Používatelia otázku alebo žiadosť týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť SANITINO.

Ak prevádzkovateľ SANITINO takéto osobné údaje o Používateľoch spracúva, majú Používatelia právo získať prístup k svojim osobným údajov a na informácie o tom:

- aké sú účely spracovania osobných údajov Používateľa,

- aké sú kategórie týchto spracúvaných osobných údajov Používateľa,

- kto sú príjemcovia osobných údajov Používateľa,

- plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje Používateľa spracúvať,

- či má Používateľ právo požadovať od prevádzkovateľa SANITINO opravu alebo vymazanie osobných údajov Používateľa alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,

- informácie o zdroji osobných údajov, ak ich prevádzkovateľ SANITINO nezískal od Používateľa,

- či prevádzkovateľ SANITINO využíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Používateľa,

- aké sú primerané záruky týkajúce sa prenosu osobných údajov Používateľa v prípade, že osobné údaje prevádzkovateľ SANITINO prenáša do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa Používatelia domnievajú, že osobné údaje Používateľov spracúvané spoločnosťou SANITINO sú nepresné alebo neúplné, majú právo požadovať ich nápravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz osobných údajov

Ak Používatelia vyžadujú výmaz ich osobných údajov, spoločnosť SANITINO tieto osobné údaje vymaže, ak sa týkajú Používateľov a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledujúcich dôvodov, (i) ktoré sú ďalej nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; (ii) Používateľ vzal späť súhlas so spracovaním osobných údajov, tieto osobné údaje sa spracúvali na základe súhlasu a neexistuje ďalší právny dôvod na ich spracovanie; (iii) Používateľ podal sťažnosť na proces ich spracúvania (namieta voči ich spracúvaniu), ktoré prebieha na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie; (iv) je ich spracúvanie nezákonné; nebo (v) osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR

Právu na výmaz osobných údajov Používateľa však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

- na uplatnenie práva spoločnosti SANITINO na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

- na splnenie zákonnej povinnosti,

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by spoločnosti SANITINO znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Kým spoločnosť SANITINO nevyrieši prípadné spory týkajúce sa spracúvania osobných údajov Používateľov, majú Používatelia právo požadovať obmedzenie spracovania ich osobných údajov.

Používateľ má právo na to, aby spoločnosť SANITINO obmedzila spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Používateľa, a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledujúcich dôvodov:

- počas obdobia umožňujúceho spoločnosti SANITINO overenie správnosti osobných údajov Používateľa, napadne Používateľ správnosť svojich osobných údajov,

- pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov Používateľa, Používateľ namietne výmaz osobných údajov a bude žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- spoločnosť SANITINO už nebude potrebovať osobné údaje Používateľa na žiadny z účelov spracúvania alebo ich bude potrebovať Používateľ na preukázanie alebo na uplatňovanie svojich právnych nárokov.

V prípade obmedzenia ich spracovania sa osobné údaje Používateľov môžu spracúvať len so súhlasom Používateľa alebo na účel zriadenia, uplatnenia alebo hájenia právnych nárokov, na účel ochrany práv tretích osôb alebo z dôvodu naliehavého verejného záujmu Európskej únie alebo ktoréhokoľvek z členských štátov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Používatelia majú právo získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ktoré (i) nám poskytli; (ii) sa spracúvajú na základe súhlasu alebo zmluvy; a (iii) ktoré spoločnosť SANITINO automaticky spracúva; všetko v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Rovnako majú Používatelia právo na presunutie týchto údajov k inému „controller“. Ak by však výkon tohto práva nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody iných osôb, spoločnosť SANITINO žiadosti Používateľa nevyhovie.

Právo na sťažnosť (právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov)

Používatelia majú právo podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa čl. 6 bod 1 písmeno e) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo na právnom základe podľa čl. 6 bod 1 písmeno f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti SANITINO, ktoré sleduje SANITINO alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Používateľa ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak spoločnosť SANITINO následne nepreukáže existenciu vážneho legitímneho záujmu na spracovaní osobných údajov, ktorý by prevyšoval záujmy Používateľov alebo ich práva a slobody, alebo ak spoločnosť SANITINO nepreukáže nutnosť spracovania týchto osobných údajov pre zriadenie, uplatnenie alebo hájenie právnych nárokov, ukončí SANITINO spracovanie osobných údajov na základe danej sťažnosti bez zbytočného odkladu. Používatelia majú ďalej nepodmienené právo podať sťažnosť proti spracovaniu ich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na odobranie súhlasu

Používatelia majú vždy právo odobrať predtým udelený súhlas so spracovaním ich osobných údajov. Odobranie súhlasu však spätne neovplyvní oprávnenosť spracovania osobných údajov na základe predchádzajúceho súhlasu, odobranie sa vzťahuje len na následné spracovania. Po uplatnení tohto práva spoločnosť SANITINO ukončí spracovanie daných osobných údajov bez zbytočného odkladu. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Žiadosti týkajúce sa uplatnenia ktoréhokoľvek z práv uvedených vyššie a otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov Používatelia smerujú na telefónne číslo +421 233 056 363 alebo na e-mailovú adresu info@sanitino.sk.

Spoločnosť SANITINO následne na žiadosti Používateľov zareaguje čo najskôr, najneskôr do 1 mesiaca (vo výnimočných prípadoch je možné toto právo obmedziť, napríklad v prípade ohrozenia práv tretích osôb). V prípade pochybností o súlade s povinnosťami sa môžu Používatelia obrátiť na spoločnosť SANITINO prostredníctvom telefónneho čísla +421 233 056 363 alebo na e-mailovej adrese info@sanitino.sk alebo, ak je to vhodné, môžu podať sťažnosť štátnemu dozornému orgánu.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, a o možných následkoch ich neposkytnutia):

- v prípade spracúvania osobných údajov Používateľa na účel plnenia zmluvy je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom SANITINO nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, že by Používateľ osobné údaje neposkytol, prevádzkovateľ SANITINO by nebol schopný plniť zmluvu);

- v prípade spracúvania osobných údajov na účel, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa SANITINO, je spracúvanie osobných údajov o Používateľovi ako dotknutej osobe prevádzkovateľom SANITINO nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa SANITNO, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

- v prípade spracúvania osobných údajov na účel, keď je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, nie je Používateľ ako dotknutá osoba povinný poskytnúť osobné údaje a je oprávnený namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov (v prípade, že využije svoje právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, osobné údaje v takomto prípade SANITINO nebude ďalej spracovávať, ak nebude mať nevyhnutné oprávnené dôvody na to, aby v takomto spracúvaní pokračoval).

hore