Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

 

Cieľom SANITINO je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp. zn. C 25189 (ďalej len „SANITINO“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.sanitino.sk“ (ďalej len „e-shop“).  SANITINO, ako prevádzkovateľ osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

 

Registrovaným užívateľom - osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

 

Neregistrovaným užívateľom - osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Užívateľ infolinky – osoba, ktorá uskutočnila telefónny hovor s infolinkou prevádzkovanou SANITINO na tel. čísle: +421 233 056 363.

Zákazníkom – užívateľ infolinky, registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u SANITINO.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov, užívateľov infolinky a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „dotknuté osoby“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018, a súvisiacimi predpismi.

 

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

SANITINO spracováva osobné údaje dotknutých osôb, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím dotknutých osôb, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

 

Spracovávané osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, v prípade nákupu na splátky, IČO a DIČ, pri podnikateľoch;

Kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa prípadne kontakt na sociálnych sieťach;

Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newsletterov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;

Odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;

Údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou predajne, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.

 

Plnenie kúpnej zmluvy

SANITINO spracováva po dobu trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohto dôvodu SANITINO vyžaduje v objednávkovom formulári na e-shope a ďalej spracováva nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresu bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu. Vyššie uvedené osobné údaje SANITINO získava vedľa objednávkového formulára na e-shope aj prostredníctvom telefónnych hovorov cez zákaznícku linku. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom SANITINO, a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru a dodávateľom z dôvodu vybavenia reklamácie tovaru.

 

Plnenie právnych povinností SANITINO

SANITINO spracováva osobné údaje zákazníkov taktiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na SANITINO vzťahujú. Z tohto dôvodu SANITINO spracováva meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla, doručovaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zmluvným partnerom z tohto dôvodu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, napr. štátnym orgánom, ak vyplýva z právnych predpisov SANITINO povinnosť osobné údaje poskytnúť.

 

Oprávnené záujmy SANITINO

V záujme zachovania komfortu zákazníkov SANITINO spracováva osobné údaje taktiež v záujme zachovania registrácie existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom SANITINO. Na základe tohto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohto dôvodu využité aj pre účely priameho elektronického marketingu či k zaslaniu príležitostnej reklamy napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov; zákazník je oprávnený ihneď po doručení e-mailu potvrdzujúceho registráciu, príp. prijatie objednávky zaškrtnutím, zakliknutím príslušného políčka „optout“ v tomto potvrdzujúcom e-maile vysloviť nesúhlas so spracovaním osobných údajov za účelom uvedeným v tomto bode, tejto vete VOP.

Za účelom prevádzky a úprav e-shopu SANITINO môžu byť osobné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov spracovávane tiež sprostredkovateľmi ako subjektmi odlišnými od osoby prevádzkovateľa (napr. osobami zaisťujúcimi IT podporu, a pod.). SANITINO oznámi na požiadanie totožnosť sprostredkovateľov, ktorým boli osobné údaje odovzdané. 

Pre účely marketingu a skvalitnenia služieb e-shopu sú osobné údaje zákazníkov poskytované taktiež porovnávacím portálom:

Heureka (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.heureka.sk/2018/04/11/heureka-a-gdpr/
Najnakup (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu, www.najnakup.sk)
Magazín s nábytkom FAVI (
www.favi.sk).

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu, budú spracovávané taktiež za účelom vymáhania prípadných nárokov a ďalších oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje zákazníka budú takto spracovávané po dobu 5-tich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy so zákazníkom.

 

 

Udelený súhlas

Užívateľ v rámci procesu registrácie udeľuje spoločnosti SANITINO s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených. Na základe súhlasu udeleného v registračnom formulári spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Udelenie súhlasu podľa tohto odstavca, odseku nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

Dotknutá osoba vyplnením svojej e-mailovej adresy v sekcii ZOSTAŇTE S NAMI V SPOJENÍ udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracováva SANITINO e-mailovú adresu dotknutej osoby.

Užívateľ infolinky je po zahájení telefónneho hovoru poučený o tom, že hovor je monitorovaný a jeho pokračovaním užívateľ infolinky vyslovuje konkludentný súhlas s jeho nahrávaním za účelom skvalitňovania služieb a so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného vyslovením v rámci telefónneho hovoru s užívateľom infolinky spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a záznamy telefónnych hovorov. Udelenie súhlasu podľa tohto odseku nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade, že užívateľ infolinky nesúhlasí s nahrávaním telefónneho hovoru, popr. so spracovaním osobných údajov vo vyššie zmienenom rozsahu, je oprávnený telefónny hovor po poučení ukončiť, bez toho aby jeho osobné údaje boli spracované.

 

Cookies

SANITINO spracováva niektoré cookies dotknutých osôb z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov SANITINO. Na základe tohto dôvodu spracováva SANITINO cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Ide o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

SANITINO môže spracovávať aj ďalšie (rozšírené) cookies napr. pre účely cielenej reklamy a marketingu, analytické a štatistické účely, napr. s využitím služieb:

Google Analytics (monitorovanie návštevnosti), prvé strany, dlhodobé. Sú využité ku generovaniu anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Google LLC. Podmienky pre spracovanie dát službou Google Analytics. Viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby viď: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, nájdete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,

Google Adwords (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
SeznamSklik (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),
Targito (newslettery),

Facebook Ads (online reklama a remarketing), tretie strany, dlhodobé, konverzné. Podmienky spracovania dát službou Facebook Ads. Viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr 

HotJar (sleduje využívanie služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chovanie užívateľov, nástroj Hotjar môže byť používaný aj pre interakciu s užívateľmi formou dotazníku), prvé strany, dlhodobé, analytické.  Nástroj nám umožňuje snímať správanie užívateľov na webe, vďaka čomu môžeme nájsť a opraviť chyby v použiteľnosti webu. Služba je nastavená tak, aby nezaznamenávala osobné data, údaje. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Hotjar. Podmienky spracovania  dát službou Hotjar. Viac k ochrane súkromia v rámci tohto nástroja nájdete tu: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations
AdForm (behaviorálna reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby nájdete tu: http://site.adform.com/privacy-policy/en/ 

Technické – prvé strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t.j. prihlasovanie, využívanie služieb apod.

Google Tag Manager - služba slúžiaca  len pre jednoduchú správu meriacich kódov, samotná žiadne  cookies nepoužíva a nezaznamenáva  žiadne dáta. Podmienky spracovania  dát službou Google Tag Manager.

Google Ads – prvé strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky  spracovania  dát službou AdWords.

Adform – tretie strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Adform je platforma, ktorá zastrešuje nákup, kúpu a predaj display a video reklamy, prostredníctvom virtuálnych aukcií v reálnom čase. Podmienky spracovania  dát službou Adform. Odhlásiť sa  môžete na tejto stránke.

Sklik – tretie strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované  spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Táto nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podmienky spracovania  dát službou Sklik.

Facebook Pixel – prvé strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné.  Podmienky spracovávania dát službou Facebook

Facebook Connect – prvé strany, dlhodobé, technické. Podmienky spracovávania dát službou Facebook

Heureka – tretie strany, dlhodobé, konverzné. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi prevádzame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v  zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie  Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľov, ktorým je prevádzkovateľ  portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú preposielaním e-mailových dotazníkov poskytnuté žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade  Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Podmienky spracovávania dát službou Heureka.

Zboží.cz – tretie strany, dlhodobé, konverzné. Podmienky spracovávania dát službou Zboží.

Vivmail – tretie strany, dlhodobé, konverzné, newslettery. Podmienky spracovávania dát službou Vivmail.

Svoj súhlas či nesúhlas s využitím rozšírených cookies môže dotknutá osoba vyjadriť nastavením svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com 

Viac informácií k tejto problematike nájdete taktiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/  

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojím osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovanie. Dotknutá osoba môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Dotknutá osoba môže vzniesť  námietku, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovanie osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané poverencom pre ochranu osobných údajov telefonicky na tel. č. +421 233 056 363 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa sa môže zákazník obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov menovaného prevádzkovateľom na tel. č. +421 233 056 363 alebo e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk/uoou/)

hore