Preskočiť na hlavný obsah

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (PDF)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

I/ Úvodné ustanovenie


1. Tieto platne schválené VOP internetového obchodu www.sanitino.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľ je spoločnosť SANITINO s.r.o., ktorá je predajcom všetkého ponúkaného tovaru a zaisťuje jeho predaj a záručný servis (ďalej len „predávajúci“) nadobúda účinnosti dňa 1.1.2021. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený tieto VOP v primeranom rozsahu podľa svojej úvahy zmeniť, pričom táto zmena bude kupujúcemu oznámená zverejnením na internetových stránkach www.sanitino.sk. V prípade zmeny VOP má kupujúci právo zmluvy, ktorých sú tieto VOP súčasťou, vypovedať, a to písomnou výpoveďou zaslanou doporučene a na doručenku najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy mu bola zmena predávajúcim oznámená. Strany zjednávajú pre výpoveď zmlúv 3-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola predávajúcemu doručená výpoveď kupujúceho. Zmeny VOP budú zverejnené na internetových stránkach www.sanitino.sk.

2. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu, teda spoločnosť SANITINO s.r.o. so sídlom: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Česká republika. Adresa pre účely komunikácie so zákazníkmi (najmä pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy): Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Česká republika, IČ: 275 45 423, DIČ: CZ27545423, bankové spojenie: Slovenská spořitelna, a.s., číslo účtu: 5120528638/0900, IBAN: SK9709000000005120528638, SWIFT: GIBASKBX, tel.: +421 233 056 363, e-mail:
info@sanitino.sk (ostatné dotazy); reklamacie@sanitino.sk (odstúpenie od zmluvy, reklamácie).

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len súhrnne „kupujúci“, poprípade „kupujúci-spotrebiteľ“ a „kupujúci-podnikateľ“). Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

3. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti SANITINO s.r.o., vyššie uvedené, ako predávajúceho na strane jednej a kupujúceho na strane druhej pri predaji tovaru. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (ďalej tiež len „zmluva“) a stavajú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej dohody účastníkov tohto vzťahu. Úprava vzájomných vzťahov vykonaná VOP má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona, ktoré by sa na daný vzťah v inom prípade vzťahovali. Kupujúci odoslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, a že berie výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvnej dohody medzi ním a predávajúcim.

4. Predávajúci úvodom výslovne upozorní kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti, popr. v zariadeniach slúžiacich k bežnému ubytovaniu osôb, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci zásadne neodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely, ako je vyššie uvedené. Predávajúci tiež neodpovedá za vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu. Tieto pokyny sú k nahliadnutiu na webových stránkach výrobcu. Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, popr. 3D animáciou.


II/ Uzavretie zmluvy, dodanie a odobranie tovaru

1. Návrhom na uzavretie zmluvy s kupujúcim-spotrebiteľom je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode predávajúcim, zmluva je uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom. Za odoslanie objednávky sa považuje kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie objednávky, toto potvrdenie má však už len informatívny charakter. Návrhom na uzatvorenie zmluvy s kupujúcim-podnikateľom je odoslanie objednávky kupujúcim-podnikateľom, zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu-podnikateľovi. Na chybne uvedené či vôbec neuvedené údaje v objednávke je zákazník systémom upozornený a nie je mu umožnené objednávku záväzne odoslať, akonáhle je objednávka odoslaná, možno ju meniť len na základe dohody s predávajúcim. Potvrdenie objednávok vykonáva predávajúci e-mailom alebo telefonicky na kupujúcim nahlásené kontaktné údaje. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán (vrátane dohody obsiahnutej v týchto VOP) alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Predávajúci si mimo iné vyhradzuje právo najneskôr nasledujúci pracovný deň odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pri vyčerpaní skladových zásob, ak usúdi s ohľadom na znalosť obchodného prostredia, že ide o objednávku sledujúcu nepoctivý zámer či objednávku odporujúcu dobrým mravom, a ďalej v prípade technickej chyby systému internetového obchodu, priamo sa dotýkajúcej kupujúcim objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

3. Ak je objednaný tovar skladom, expeduje ho predávajúci do 1 pracovného dňa odo dňa, kedy bola objednávka predávajúcim kupujúcemu potvrdená. U všetkého tovaru je vždy uvedená predpokladaná lehota dodania tovaru, pričom kupujúci berie na vedomie, že táto lehota má len orientačný charakter a odvíja sa vždy od dodania predávajúcemu jeho dodávateľmi.

4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred lehotou stanovenou v kúpnej zmluve na základe oznámenia termínu predčasného dodania kupujúcemu, učineného minimálne 1 pracovný deň pred predčasným dátumom dodania.

5. Ak si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac druhov tovaru, u ktorých sú uvedené rôzne lehoty dodania, expeduje predávajúci zásadne celú objednávku v rámci jednej zásielky a dodanie sa preto vždy odvíja od najdlhšej lehoty dodania, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

6. Podrobné informácie o spôsobe a cene dopravy možno nájsť na internetových stránkach
www.sanitino.sk pod odkazom „Doprava“. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci tak dohodnú, prepraví predávajúci tovar do miesta, ktoré bude dohodnuté v kúpnej zmluve. V tomto prípade je kupujúci povinný zaistiť prístupovú cestu. Miestom plnenia sa potom rozumie adresa dodania špecifikovaná kúpnou zmluvou. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru na adrese, ktorú pre tento účel predávajúcemu uviedol. V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne dodania tovaru, je kupujúci podľa tohto odstavca povinný zaistiť prevzatie tovaru osobou, ktorá vodičovi prepravnej služby zaplatí kúpnu cenu tovaru (v prípade podľa čl. III. odst. 4. písm. a) VOP) alebo predloží doklad o zaplatení kúpnej ceny (v prípade podľa čl. III. odst. 4. písm. b) VOP), a ktorá tovar od prepravcu prevezme.

7. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný ešte za prítomnosti vodiča prepravnej služby skontrolovať zachovanie a nepoškodenosť obalu zásielky. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky už pri odovzdaní tovaru je kupujúci povinný spísať s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení a tovar nepreberať. Kupujúci je toho istého dňa povinný preukázateľne informovať predávajúceho a uviesť, z akého dôvodu obdržaný tovar neprevzal. Predávajúci následne zvolí odpovedajúci postup a vyvinie všetko úsilie k včasnému doručeniu novej zásielky. V prípade prepravy tovaru prepravnou spoločnosťou PPL (PPL CZ s.r.o.) je kupujúci povinný prehliadnuť obsah balíku bez zbytočného odkladu a informovať predávajúceho o prípadných závadách a nezrovnalostiach telefonicky či e-mailom maximálne do 2 dní od prevzatia zásielky. Pri preprave tovaru prepravnou spoločnosťou TOPTRANS (TOPTRANS EU, a.s.) je kupujúci povinný prehliadnuť obsah balíku pri prevzatí od vodiča prepravnej spoločnosti a prípadné výhrady zaznamenať do odovzdávacieho protokolu prepravcu. O zistených nezrovnalostiach je kupujúci povinný v tomto prípade neodkladne informovať predávajúceho. Kontrolu kvality a kvantity dodaného tovaru je kupujúci povinný vykonať s najvyššou možnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu či strate tovaru. V prípade nedodržania postupu tu uvedeného, nevzniká kupujúcemu nárok z titulu vád tovaru vzniknutých pri jeho preprave, či už kvantitatívnych či kvalitatívnych.

8. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

9. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa kategórií. Pri platbe bankovým prevodom, online platbou či dobierkou činia poplatky za dopravu 3,90 EUR, 11,90 EUR vrátane DPH.

  • 3,90 EUR s DPH pre vybrané kategórie (vodovodné batérie, termostatické batérie, kuchynské batérie, sprchy, odtokové kanáliky, sprchové závesy a tyče, sprchové príslušenstvo, napúšťacie a odtokové systémy, kúpeľňové doplnky, rohové ventily, tlačné a samozatváracie ventily, tlakové splachovače, vodovodné filtre, predstenové inštalácie mimo závesných WC – kompletné sady, bezdotykové senzory, záhradný program, WC sedadlá, elektronické bidety, osvetlenie do kúpeľne, vysúšače rúk, inštalatérsky program, rekuperačné a vetracie jednotky, ventilátory).
  • 11,90 EUR s DPH pre vybrané kategórie (sprchové steny, sprchové dvere, sprchové vaničky, sprchové kúty, vane  a príslušenstvo k nim, závesné WC – kompletné sady, nerezový program, sanitárna keramika, drezy, kúpeľňový nábytok okrem osvetlenia, kúpeľňové radiátory).

Pri platbe na dobierku neúčtujeme naviac žiadne poplatky.

Pri objednávke nad 60 EUR s DPH je prepravné a balné po celom Slovensku ZADARMO!

Platí na všetky produkty z ponuky bez výnimky.

Na vybraný sortiment tovaru sa vzťahujú príplatky na dopravu. U prepravnej spoločnosti  TOPTRANS je možné si priplatiť za vynesenie tovaru (detailne všetko viď. podstránka Doprava).

10. Za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru kupujúcim alebo zaplatenie celej kúpnej ceny, prípadne deň odovzdania tovaru dopravcovi k preprave, v prípade kolízie viacerých vyššie uvedených termínov deň, ktorý nastal skôr.
 

III/ Platobné podmienky

1. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.sanitino.sk majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „cena“). Cena sa vždy vzťahuje k zobrazenému a popísanému produktu a nezahrňuje súvisiace dekorácie, doplnky či plnenie. Ceny môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Cenu tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pre kupujúceho je rozhodná cena uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky.

2. V cene nie je zahrnutá doprava tovaru. Ceny za tieto služby sú účtované samostatne.

3. Do dohodnutej kúpnej ceny nie je možné započítavať akékoľvek nároky vzniknuté z tejto kúpnej zmluvy bez dohody oboch zmluvných strán.

4. Tovar je možné uhradiť:

  1. dobierkou v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru od prepravnej služby. Čiastku (cena tovaru + poštovné) odovzdáte vodičovi prepravnej služby, ktorý je povinný vydať vám potvrdenie o zaplatení. Daňový doklad (faktúru) vám zašleme e-mailom.
  2. bankovým prevodom na náš účet. Zálohovú faktúru zašleme e-mailom. Ak neuhradíte zálohovú faktúru do 14 dní od dátumu vystavenia, objednávku automaticky stornujeme.
  3. online platbou – v nákupnom košíku si pred dokončením objednávky môžete zvoliť platobnú bránu, cez ktorú tovar zaplatíte. Akonáhle náš systém spáruje vašu platbu s objednávkou, pošleme vám potvrdenie o prijatej platbe. Dôležité je, aby ste vyplnili správne údaje spolu s variabilným symbolom.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť u tzv. „atypického tovaru“ a vo výnimočných prípadoch u neskladového tovaru (tzn. Tovar, u ktorého nie je uvedený údaj „skladom x ks“) akceptáciu objednávky tovaru zložením nevratnej finančnej zálohy vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru kupujúcim.

IV/ Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečie škody

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho akonáhle je tovar kupujúcemu odovzdaný.

2. Spolu s vlastníckym právom prechádza na kupujúceho aj nebezpečie škody na tovare.

3. Prevzatie tovaru sa potvrdzuje podpisom na dodacom či prepravnom liste.


V/ Zodpovednosť za vady, reklamácie

1. Práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je predávajúcim a kupujúcim dohovorená doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom predaja konečnému užívateľovi.

2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na závady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrny rozdiel u prírodných materiálov (napr. drevo), umelých materiálov alebo lakovaných plôch. U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohovorená nižšia cena. Záruka sa nevzťahuje na veci použité.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

4. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomným prípisom, zaslaným na vyššie uvedenú adresu pre reklamačné účely, tj. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Česká republika, spoločne s predložením originálu alebo kópie faktúry. Reklamáciu možno uplatniť aj prostredníctvom e-mailu, ktorý kupujúci zašle na e-mailovú adresu
reklamacie@sanitino.sk a ku ktorému pripojí naskenovanú faktúru. Kupujúci taktiež môže vykonať reklamáciu prostredníctvom reklamačného listu, ktorý si môže vytlačiť tu alebo si ho vyhotoví sám. Reklamačný list musí obsahovať: katalógové označenie výrobku, dátum predaja, množstvo výrobku, popis závady a informáciu, či považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušenie zmluvy a v nadväznosti na to je povinný si zvoliť si svoje právo podľa Občianskeho zákonníku. Konečné posúdenie, či je vada podstatným alebo ne  podstatným porušením zmluvy, činí s ohľadom na odbornosť v danom odvetví predávajúci. Reklamačný list kupujúci zašle spolu s kópiou dokladu o zaplatení na adresu pre reklamačné účely, tj. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Česká republika alebo na e-mailovú adresu: reklamacie@sanitino.sk.

5. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako u chybného plnenia, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6. Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru len vtedy : a) ak táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohovorené v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho alebo b) ak montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo k uvedení veci do prevádzky.

7. Ak kupujúci u tovaru, ktoré vyžaduje odbornú inštaláciu, túto podmienku nesplní, nebude následná reklamácia uznaná. Predávajúci neodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou kupujúcim.

8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.


VI/ Poučenie kupujúceho-spotrebiteľa a odstúpenie od zmluvy kupujúceho-spotrebiteľa

1. Kupujúci-spotrebiteľ prehlasuje, že sa už pred uzatvorením zmluvy v internetovom obchode pod odkazom „Práva spotrebiteľa“ oboznámil so všetkými údajmi, ktoré mu je predávajúci na základe Občianskeho zákonníka povinný uviesť (najmä s údajmi podľa § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 Občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami informuje kupujúceho-spotrebiteľa , že má v súlade s § 1829 nasl. Občianskeho zákonníku právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. K odstúpeniu od zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je k stiahnutiu
ZDE. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar na adresu: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Česká republika. Tovar nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo takto zaslaný tovar neprevziať. Tovar musí byť neporušený a nepoškodený (vrátane nepoškodeného pôvodného obalu) tak, ako ho kupujúci obdržal. Kupujúci je povinný tovar v pôvodnom obale zaslať predávajúcemu v ďalšom vhodnom obale k preprave tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru ani pôvodného obalu. K zásielke musí byť priložený daňový doklad, ktorý obdržal kupujúci spoločne s tovarom a ďalej tu musí byť uvedené bankové spojenie (číslo účtu a bankový ústav), kam možno kupujúcemu vrátiť zaplatené finančné čiastky. Do 30 dní od odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatené finančné čiastky (čiastka na faktúre, tj. kúpna cena a prepravné. Predávajúci upozorňuje, že ak zákazník zvoli iný ako najlacnejší spôsob prepravy, má nárok na náhradu len najlacnejšieho spôsobu. Prijaté peňažné prostriedky je predávajúci povinný vrátiť až v okamihu, kedy mu spotrebiteľ preukáže vrátenie tovaru. Zaplatené finančné čiastky sa kupujúcemu vracajú prevodom na jeho bankový účet, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa okrem tovaru, u ktorého je odstúpenie vylúčené príslušnými právnymi predpismi, nevzťahuje tiež na tovar, prispôsobený konkrétnym požiadavkám kupujúceho, najmä na sprchové kúty s označením „atypický tovar“, pretože tento tovar je vo svojej podstate tovarom upraveným podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu v zmysle § 1837 Občianskeho zákonníku.

4. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho-spotrebiteľa o nasledujúcich skutočnostiach: Predávajúci internetového obchodu zaisťuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti funkčnosť digitálneho obsahu týchto internetových stránok s tým, že ich obsah, ku ktorému má zákazník prístup, je platný, digitálny obsah by mal byť kompatibilný s bežne používaným hardware zariadením a software vybavením. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku kupujúceho nesie kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku predávajúceho nesie predávajúci, pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Kúpna zmluva (faktúra), uzavretá v tomto internetovom obchode, je zákazníkovi zaslaná na ním uvedenú e-mailovú adresu a následne je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe a na vyžiadanie zákazníkom môže byť zákazníkovi zaslaná znova. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy.


VII/ Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom SANITINO je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (ďalej len „SANITINO“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.sanitino.sk“ (ďalej len „e-shop“).  SANITINO, ako prevádzkovateľ osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom - osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom - osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Užívateľ infolinky – osoba, ktorá uskutočnila telefónny hovor s infolinkou prevádzkovanou SANITINO na tel. čísle: +421 233 056 363.

Zákazníkom – užívateľ infolinky, registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u SANITINO.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov, užívateľov infolinky a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „dotknuté osoby“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018, a súvisiacimi predpismi.

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

SANITINO spracováva osobné údaje dotknutých osôb, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím dotknutých osôb, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.
 

Plnenie kúpnej zmluvy

SANITINO spracováva po dobu trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohoto dôvodu SANITINO vyžaduje v objednávkovom formulári na e-shope a ďalej spracováva nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresu bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu. Vyššie uvedené osobné údaje SANITINO získava vedľa objednávkového formulára na e-shope aj prostredníctvom telefónnych hovorov cez zákaznícku linku. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom SANITINO, a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru.

Plnenie právnych povinností SANITINO

SANITINO spracováva osobné údaje zákazníkov taktiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na SANITINO vzťahujú. Z tohoto dôvodu SANITINO spracováva meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla, doručovaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zmluvným partnerom z tohoto dôvodu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, napr. štátnym orgánom, ak vyplýva z právnych predpisov SANITINO povinnosť osobné údaje poskytnúť.

Oprávnené záujmy SANITINO

V záujme zachovania komfortu zákazníkov SANITINO spracováva osobné údaje taktiež v záujme zachovania registrácie existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom SANITINO. Na základe tohoto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa,
e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohoto dôvodu využité aj pre účely priameho elektronického marketingu či k zaslaniu príležitostnej reklamy napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov.

Za účelom prevádzky a úprav e-shopu SANITINO môžu byť osobné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov spracovávane tiež spracovateľmi ako subjektmi odlišnými od osoby správcu (napr. osobami zaisťujúcimi IT podporu, a pod.). SANITINO oznámi na požiadanie totožnosť spracovateľov, ktorým boli osobné údaje odovzdané. 

Pre účely marketingu a skvalitnenia služieb e-shopu sú osobné údaje zákazníkov poskytované taktiež porovnávacím portálom:
Heureka (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu:
https://blog.heureka.sk/2018/04/11/heureka-a-gdpr/
Najnakup (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu, www.najnakup.sk)
Magazín s nábytkom FAVI (
www.favi.sk)
Dotknutá osoba je oprávnená poskytnutiu svojich osobných údajov zamedziť zaškrtnutím „opt-out“ políčka v rámci objednávky.

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu, budú spracovávané taktiež za účelom vymáhania prípadných nárokov a ďalších oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje zákazníka budú takto spracovávané po dobu 5-tich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy so zákazníkom.   

Udelený súhlas

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV v rámci procesu objednávky či registrácie udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného v objednávkovom či registračnom formulári spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Udelenie súhlasu podľa tohoto odstavca nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

Dotknutá osoba vyplnením svojej e-mailovej adresy v sekcii ZOSTAŇTE S NAMI V SPOJENÍ udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracováva SANITINO e-mailovú adresu dotknutej osoby.

Užívateľ infolinky je po zahájení telefónneho hovoru operátorom poučený o tom, že hovor je monitorovaný a jeho pokračovaním užívateľ infolinky vyslovuje konkludentný súhlas s jeho nahrávaním za účelom skvalitňovania služieb a so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného vyslovením v rámci telefónneho hovoru s užívateľom infolinky spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a záznamy telefónnych hovorov. Udelenie súhlasu podľa tohto odseku nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade, že užívateľ infolinky nesúhlasí s nahrávaním telefónneho hovoru, popr. so spracovaním osobných údajov vo vyššie zmienenom rozsahu, je oprávnený telefónny hovor po poučení ukončiť, bez toho aby jeho osobné údaje boli spracované.

 

Cookies

SANITINO spracováva niektoré cookies dotknutých osôb z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov SANITINO. Na základe tohoto dôvodu spracováva SANITINO cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Ide o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

SANITINO môže spracovávať aj ďalšie (rozšírené) cookies napr. pre účely cielenej reklamy a marketingu, analytické a štatistické účely, napr. s využitím služieb:

Google Analytics (monitorovanie návštevnosti), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby viď: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, nájdete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,
Google Adwords (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: 
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam Sklik (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),

Targito (newslettery),
Facebook Ads (online reklama a remarketing), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu:
https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/business/gdpr 
Criteo (dynamický re-marketing, online reklama a remarketing),
HotJar (sleduje využívanie služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chovanie užívateľov, nástroj Hotjar môže byť používaný aj pre interakciu s užívateľmi formou dotazníku), viac k ochrane súkromia v rámci tohoto nástroja nájdete tu:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations
AdForm (behaviorálna reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby nájdete tu: http://site.adform.com/privacy-policy/en/ 

Svoj súhlas či nesúhlas s využitím rozšírených cookies môže dotknutá osoba vyjadriť nastavením svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com 

Viac informácií k tejto problematike nájdete taktiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/  

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojím osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovanie. Dotknutá osoba môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Dotknutá osoba môže vzniesť  námietku, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovanie osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané poverencom pre ochranu osobných údajov telefonicky na tel. č. +421 233 056 363 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa sa môže zákazník obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov menovaného prevádzkovateľom na tel. č. +421 233 056 363 alebo e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

hore