Preskočiť na hlavný obsah

Informácie pre spotrebiteľov

Spoločnosť SANITINO s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu, www.sanitino.sk si týmto dovoľuje požiadať svojich zákazníkov, ktorí sú súčasne spotrebiteľmi („Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.“), aby si v dostatočnom predstihu pred odoslaním objednávky podrobne prečítali nasledujúce informácie:

Všeobecné informácie

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu a predávajúcim je spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom na adrese: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Česká republika IČO: 275 45 423, DIČ: CZ27545423 (ďalej aj ako „Predávajúci“).
 • Na účely komunikácie so zákazníkmi slúži e-mail info@sanitino.sk, tel. +421 233 056 363. Na reklamačné záležitosti a na účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy slúži adresa: SANITINO s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52 Hostomice nad Bílinou, Česká republika, e-mail reklamacie@sanitino.sk, tel. +421 233 056 363.
 • Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, príp. 3D animáciou.

Zmluva, spôsob platby a doručenie

 • Cena tovaru je vždy uvedená pri príslušnom tovare, a to ako bez DPH, tak vrátane DPH.
 • Cenu tovaru je možné uhradiť:
  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru od prepravcu,
  • bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
  • online platbou.

Spôsob platby si spotrebiteľ vždy zvolí podľa svojho želania v objednávke. Možné spôsoby platby bližšie upravuje čl. IV Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), dostupné na www.sanitino.sk.

 • Spôsob dodania si spotrebiteľ vždy zvolí podľa svojho želania v objednávke, možnosti sú bližšie dostupné na internetových stránkach www.sanitino.sk v sekcii Všetko o nákupe pod odkazom Doprava a platba a v čl. III VOP. Zvolenému spôsobu dodania zodpovedajú aj jeho náklady, ktoré sa spotrebiteľ vždy dozvie vopred pred odoslaním objednávky.
 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu 24 mesiacov od prevzatia, ak sa Predávajúci a spotrebiteľ nedohodli pri jednotlivých produktoch na dlhšom období. Bližší popis práv vznikajúcich z chybného plnenia, práv zo záruky a úpravu ďalších podmienok na uplatňovanie týchto práv nájdete v čl. VI VOP.
 • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku Kupujúceho hradí Kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku Predávajúceho hradí Predávajúci, pričom sa náklady nelíšia od základnej sadzby.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo pri tovare upravenom na mieru a vo výnimočných prípadoch pri neskladovom tovare (t. j. tovare, pri ktorom nie je uvedený údaj „na sklade x ks“) požadovať zloženie nevratnej finančnej zálohy vo výške 30 % – 100 % z kúpnej ceny tovaru Kupujúcim.
 • V prípade, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) vznikne spotrebiteľský spor zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci (spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236. Kupujúci môže využiť aj platformu na riešenie sporov online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
 • Kúpna zmluva uzavretá v tomto internetovom obchode sa spotrebiteľovi pošle na e-mailovú adresu, ktorú sám poskytol, a následne sa uloží u predávajúceho v elektronickej podobe a na vyžiadanie spotrebiteľom sa môže spotrebiteľovi poslať znovu.
 • Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy.
 • Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť odoslaním objednávky v e-shope a prijatím objednávky Predávajúcim. Objednávka Kupujúceho sa považuje za ponuku na uzavretie Zmluvy a je záväzná. Ponuka produktov v e-shope nie je záväzným návrhom na uzavretie Zmluvy, ale len všeobecným prehľadom, ktorý slúži Kupujúcemu na poslanie objednávky. Potom, čo Kupujúci vyplní svoje údaje, dokončí svoju objednávku kliknutím na „Objednať“ a odsúhlasí VOP, mu Predávajúci pošle potvrdenie objednávky so zhrnutím detailov objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie sa Kupujúcemu pošle e-mailom s priloženými VOP. Tento e-mail sa generuje automaticky a nie je potvrdením uzavretia Zmluvy s Predávajúcim. Predávajúci potvrdí prijatie ponuky, a teda uzavretie Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim odoslaním e-mailu o prijatí ponuky, e-mailu s údajmi o doručení objednávky alebo alternatívne odoslaním tovaru. Uzavretie Zmluvy sa môže potvrdiť aj poslaním platobných údajov na uskutočnenie platby. SANITINO nemá žiadnu povinnosť Zmluvu s Kupujúcim uzavrieť.
 • Spotrebiteľ môže vložiť vybraný tovar do digitálneho nákupného košíka a prejsť k pokladnici. Počas procesu platby musí spotrebiteľ poskytnúť informácie potrebné na nákup. Na konci procesu platby sa zobrazí stránka s prehľadom všetkých relevantných informácií. Na chybne uvedené alebo vôbec neuvedené údaje v objednávke Kupujúceho upozorní systém a neumožní sa mu objednávku záväzne odoslať. Hneď po odoslaní možno objednávku zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody Kupujúceho a Predávajúceho alebo zo zákonných dôvodov. Predávajúci používa automatizované systémy a objednávka okamžite odchádza na ďalšie spracovanie. Začiarknutím príslušného políčka a kliknutím na „Objednať“ spotrebiteľ súhlasí s VOP.
 • Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť aj individuálnou dohodou s Predávajúcim (napr. e-mailom).
 • Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok podľa § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník. Viac o odstúpení od zmluvy je uvedené aj nižšie a v čl. VII VOP. Spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť vo vzťahu k tovaru, ktorý bol upravený na želanie spotrebiteľa alebo pre jeho osobu podľa 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka, ďalej vo vzťahu k tovaru, ktorý sa po dodaní nenávratne zmiešal s iným tovarom podľa § 1837 písm. e) Občianskeho zákonníka, a od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a ktorý z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť podľa § 1837 písm. g) Občianskeho zákonníka.
 • Zmluva sa riadi a bude sa vykladať v súlade s českým právom (voľba rozhodného práva v súlade s nariadením Rím I.  – nariadením EP a Rady č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky) a všetky spory sa prejednajú pred príslušným súdom v Českej republike (voľba právomoci súdu). Takáto voľba rozhodného práva však nezbavuje spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú aj ustanovenia slovenského právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou.

Záruka tovaru a uplatnenie práva z chybného plnenia

 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoje právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu 24 mesiacov od jeho prevzatia, ak sa Predávajúci a spotrebiteľ v prípade jednotlivých výrobkov nedohodnú na lehote dlhšej. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom odovzdania tovaru spotrebiteľovi.
 • Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 • V závislosti od druhu a závažnosti chyby môže spotrebiteľ vyžadovať opravu veci (odstránenie chyby), výmenu chybného tovaru za dodanie nového tovaru bez chýb. Spotrebiteľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy (alebo zníženie ceny) je možné len za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sa žiadosti spotrebiteľa nevyhovie v primeranej lehote alebo ak nie je možné zlepšenie alebo výmena.
 • Reklamácia (vrátane odstránenia chyby) sa musí vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia práva z chybného plnenia, ak sa Predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote alebo ak právny predpis nestanoví inak.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 • Spotrebiteľ má právo do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.
 • Dňom prevzatia tovaru je deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná než prepravca) prevezme tovar. Vo zvlášť dohodnutých prípadoch v rámci zmluvy týkajúcej sa rozličného tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného zvlášť je dňom prevzatia deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná než prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru, príp. vo zvlášť dohodnutých prípadoch v rámci zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúcej z niekoľkých položiek alebo častí deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná než prepravca) prevezme poslednú položku alebo časť tovaru.
 • Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať Predávajúceho. Spotrebiteľ tak môže urobiť listom poslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu SANITINO, s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52 Hostomice nad Bílinou, Česká republika, alebo e-mailom poslaným na e-mailovú adresu reklamacie@sanitino.sk. Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosťou spotrebiteľa.
 • Aby sa dodržala lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, vráti Predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré Predávajúci od spotrebiteľa dostal v súvislosti so zmluvou, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného spotrebiteľom, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania).
 • Na vrátenie platieb použije Predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. S vrátením platby môže Predávajúci počkať dovtedy, kým vrátený tovar dostane alebo kým spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť (podľa toho, čo nastane skôr).
 • Spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúcemu oznámi, že odstupuje od zmluvy, tovar pošle späť alebo ho odovzdá na adrese SANITINO s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52 Hostomice nad Bílinou, Česká republika. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia. Spotrebiteľ uhradí priame náklady spojené s vrátením tovaru. Maximálne náklady sa odhadujú na výšku 150 Kč.
 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s charakterom a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. 

Príloha: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

hore